dimarts, 8 d’octubre de 2013

Teatre

L'objectiu general de l'activitat de teatre és fomentar la cultura teatral. Per això cal aprendre a interpretar, a improvisar, a expressar-se amb el cos, a treballar en grup, a comunicar-se, a perdre la vergonya, etc.

Els objetius específics segons l'edat són els següents:

A P4 i P5:
 • Que els nens i nenes més vergonyosos aprenguin a desinhibir-se
 • Treballar els sentits per tal de desenvolupar l'oïda, l'olfacte, el tacte i la vista
 • Que els nens i nenes aprenguin a diferenciar ritmes
 • Que s'iniciïn en la interpretació, a partir d'una base amena i comprensible per a ells, per tal que la duguin a terme
 • Que agilitzin reflexos
 • Potenciar el treball en equip
 • Potenciar el respecte als companys
 • Que sàpiguen estar; aprendre a ser constants, a respectar l'entorn, a respectar el monitor de l'activitat, a guardar silenci quan cal, etc.
 • Aprendre tot divertint-se, jugant i passant-ho bé
A 1r i 2n:
 • Treballar la imaginació, de manera que s'arribi a percebre com il.limitada
 • Buscar l'expressivitat de cada alumne, valorant la diferència i no la còpia
 • Descobrir l'ampli ventall de sensacions i emocions a transmetre
 • Trobar recursos no verbals per traspassar informació
 • Incidir en l'agilitat mental
 • Jugar a inventar maneres de parlar, moure's i caminar: la base per crear personatges més endavant
 • Modular el joc de rols per tal de guanyar fluidesa i adaptabilitat
 • Interactuar en situacions imaginàries que requereixen força concentració
 • Improvisar històries en grups a partir d'un tema
 • Aprendre a divertir-se en qualsevol rol, no només en el paper de l'heroi
 • Treballar el guió de l'espectacle final
A 3r i 4t:
 • Acció-reacció: assolir progressivament respostes ràpides i convincents a estimuls inesperats (base d'improvisació en cas de lapsus)
 • Creació de personatges arran d'explorar
 • Les possibilitats del cos pel que fa al moviment
 • Els registres en la modulació de la veu
 • L'entorn: el bon actor ha de ser encara millor observador
 • En grups reduïts, aprendre conjuntament a idear i a posar en escena propostes teatrals
 • Desenvolupar el sentit crític sempre amb respecte, destacant tot allò positiu en les propostes dels companys i també tot allò que es pot millorar
 • Ambients: capacitat de reproduir els sons d'un marc d'acció concret entre tot el grup
 • Potenciar el mim buscant la concentració màxima en els moments de més precisió
 • Vèncer la vergonya d'actuar sol, defensant un rol i sense riure, davant la resta de companys
 • Treballar el guió de l'espectacle final
A 5è i 6è:
 • Polir les improvisacions, que prenen el mateix valor que el treball d'un guió
 • Associacions d'idees: encadenar la reproducció d'objectes o éssers vius a partir d'associacions de relació: el tacte; la forma; l'olor; la textura; el moviment; el color; el gust; la sensació personal; el so.
 • Relació empàtica amb el món no material per tal de personificar objectes
 • Muntar una obra on tots els alumnes desenvolupin una tasca relacionada amb tota la producció teatral: guionistes; tramoies; actors; directors; tècnincs de so; tècnics de llum; escenògrafs i responsables d'atrezzo, responsables de maquillatge; responsables de vestuari      
 • Creació de personatge complerta: s'ha de crear de zero tota una vida (història, manies aficions..., gestualitat, com parla, com balla..., DNI, targeta de crèdit, carnet de conduir...)
 • Treballar el guió de l'espectacle final